Glasfiber spartel medium 560 ml

Varenr.: 9611014

174,00/stk 310,71 pr. ltr

Reparerer og tætner glasfiberkarosserier, rusthuller og bådskrog. Fæstner perfekt på metal, træ og hård plast.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 15. jul 2020 0:16

Reparerer større huller i plast og plader. En letformet og let påført spartelmasse til større reparationer i plast og metal. Indbygget glasfiberarmering giver øget styrke.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp.. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. 

Plasticpadding_logo.jpg