Gasdåse 400 ml/190 g - Outfit

Varenr.: 9046350

Gasdåse 400 ml/190 g - Outfit

Varenr.: 9046350
  • Punkterbar gasdåse, der bruges med blæselampe
  • Den er med tryk/stop ventil
  • Indeholder 400 ml / 190 gram
29.75

Varebeskrivelse

Gasdåse 400 ml/190 gram

Dette er en punkterbar gasdåse, som kan bruges med blæselampe. Gasdåsen er med tryk/stop ventil. Den indeholder en gasblanding, der består af 80% butan og 20% propan.

Der er 400 ml / 190 gram i dåsen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
Yderst brandfarlig gas. (H220) 
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. (H280) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. (P377) Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. (P410 + P403) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Specifikationer

Type Værdi
Type Gas

Dokumentation

Info & guides