Garden universalgas 600 ml / 330 gram

Varenr.: 9047131

Garden universalgas 600 ml / 330 gram

Varenr.: 9047131
  • Garden universalgas på 330 gram/600 ml
  • Kan bruges til mange forskellige formål fx til ukrudtsbrændere, grillstartere, gasbrændere mm.
29.50

Varebeskrivelse

Garden universalgas 600 ml/330 gram

Garden universalgas kan bruges til mange forskellige formål. Den bruges fx til ukrudtbrændere, grillstartere, gasbrænder og lignende. 

Indeholder 330 gram/600 ml. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
Yderst brandfarlig gas. (H220)
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. (H280)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. (P377) Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. (P410 + P403) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Garden

Specifikationer

Type Værdi
Drivmiddel Gas