Fugtfjerner refill 2-pk. - Absodry

Varenr.: 9064982

Fugtfjerner refill 2-pk. - Absodry

Varenr.: 9064982
  • Refill poser til Duo Family fugtfjernere
  • Pakke med 2 stk.
59.00

Varebeskrivelse

Fugtfjerner refill 2-pk. - Absodry

Refillposer til Absodry Duo Family fugtfjernere, der absorberer overskydende fugt fra luften i indendørs miljøer. Her får du en pakke med 2 stk. refillposer.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 
P264 Vask hænder grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Specifikationer

Type Værdi
Areal 20 m²
Mærke Absodry

Dokumentation