Fælgrens

Varenr.: 9042088

24,95/stk 49,90 pr. ltr

Til stål og alufælge.

Rengør effektivt aluminium, stål og lakerede fælge for salt, tjære, bremsestøv mm. 500 ml

 

 


Vær opmærsom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade.  Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker /øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. 
 

AUTOZONE Logo.jpg