Effektlak guldglitter 200 ml

Varenr.: 9061491

Effektlak guldglitter 200 ml

Varenr.: 9061491
 • Effektlak med guldglitter kan bruges til dekorative formål
 • Anvendes på overflader af træ, metal, glas, sten og plastik
 • Rækkeevne op til 0,5-0,7 m² pr. dåse
 • Dåsen indeholder 200 ml
29.00

Varebeskrivelse

Effektlak guldglitter 200 ml

Effektlak med guldglitter kan anvendes på overflader af træ, metal, glas, sten og plastik og bruges til dekorative formål. Dåsen indeholder 200 ml.

Fremgangsmåde:

 • Rengør overfladen og slib den let. Overfladen skal være tør og fri for fedt og snavs.
 • Sørg for afdækning af området omkring emnet, hvor lakken skal sprayes på. Dåsen omrystes grundigt i to minutter før brug.
 • Test på et ikke synligt sted, inden endelig påføring

Produktdetaljer:

 • Arbejdstemperatur: 18-25 °C
 • Sprayafstand: 20-30 cm
 • Overfladetør efter ca. 10 minutter
 • Efterfølgende lag kan påføres efter 30 minutter
 • Fuldt hærdet efter 24 timer
 • Rækkeevne op til 0,5-0,7 m² pr. dåse
 • Efter brug vendes bunden på dåsen i vejret, og der sprayes i flere sekunder til dysen er tom
 • Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222, H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412)

 

Stemning_logo_4F

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne pr. dåse 0,5-0,7 m²
Indhold 200 ml
Tørretid 24 timer
Anvendelse Dekoration
Farve Guld

Dokumentation

Info & guides