ECOstyle HvepseFri spray skum 300 ml

Varenr.: 9057933

ECOstyle HvepseFri spray skum 300 ml

Varenr.: 9057933
  • ECOstyle Hvepsefri spray bekæmper hvepse og deres hvepsebo
  • Skummer op, når det sprayes, og dermed kan hele hvepseboet blive fyldt
  • Hvepsene dør, når de kommer i kontakt med skummet, og det virker også mod hvepse, der kommer til boet, så lad den hænge en dag efter behandling
  • Det anbefales at spraye om aftenen, når hvepsene er i boet og er rolige
  • Indeholder 300 ml, som rækker til op til 8 hvepsebo
219.00

Varebeskrivelse

ECOstyle HvepseFri skumspray 300 ml

Få bekæmpet hvepsene og deres bo med denne ECOstyle HvepseFri skumspray. Spray skummer op, når den kommer ud, og på den måde kan hele boet fyldes, og det er den bedste løsning, når man komme til hvepseboet, eller hvis hvepsene har etableret sig i jorden. Med HvepseFri kan du nemt og hurtigt slippe af med hvepsene. Midlet indeholder et udtræk af krysantemumblomsten (naturpyrethrum), og det virker hurtigt.

Det bedste er at behandle om aftenen, hvor hvepsene er i boet og er rolige. HvepseFri sprøjtes direkte i boet med forlængeren på spraydåsen, og når hvepseboet er fyldt med skum, kan hvepsene ikke kommer ud, når de rører ved skummet, dør de. Det virker også på hvepse, som kommer flyvende til boet efterfølgende, så lad det sidde en dag med skummet i, inden du fjerner hvepseboet. 

ECOstyle Hvepsefri er klar til brug og indeholder 300 ml, som rækker til op til 8 hvepsebo.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222) 
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) 
Indeholder (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211) Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) Undgå udledning til miljøet. (P273) Udslip opsamles. (P391) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50° C/122° F. (P410+P412) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Ecostyle Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 300 ml
Bekæmper Hvepse

Dokumentation