Duck toiletrens 100% Kalkfjerner 750 ml

Varenr.: 9061392

17,00/stk 22,67 pr. ltr
  • Duck 100% Kalkfjerner er et specialudviklet rengøringsmiddel til toilettet
  • Kalkfjerneren er effektiv til at opløse og nedbryde kalkaflejringer
  • Med den unikke svaneformede hals, der gør det nemt at fordele produktet under kummens indvendige kant
  • Dunken indeholder 750 ml

Duck toiletrens 100% Kalkfjerner 750 ml

Duck 100% Kalkfjerner er en toiletrens, der er specialudviklet til opløse og nedbryde kalkaflejringer i toiletkummen. Dunken indeholder 750 ml og er med den unikke svaneformede hals, der gør det nemt at fordele toiletrensen under kummens indvendige kant.

Brug 100% Kalkfjerner regelmæssigt mindst 3 gange om ugen for at bevare effekten.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H290 Kan ætse metaller.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. P260 Indånd ikke røg. P264 Vask hænder grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse.

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bruges til Toilet
Type WC rens