Cleaning sticks til afløb 12-pk.

Varenr.: 9060153

Cleaning sticks til afløb 12-pk.

Varenr.: 9060153
  • Til kontinuerlig renholdelse af afløb 
  • Med duft af citron, der modvirker dårlige lugte fra afløbet
39.95

Varebeskrivelse

Cleaning sticks til afløb 12-pk.

Cleaning Stick renser afløb og forhindrer dannelsen af snavs og dårlige lugte fra afløbet, takket være effektiviteten af dens enzymer og den behagelige citronduft. Sticksene er meget enkle at bruge, da de blot skal sænkes ned i afløbet, hvorefter de opløser sig selv.

Der er 12 stk. i pakken til kontinuerlig renholdelse af afløb.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H302 Farlig ved indtagelse. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 12 stk.
Bruges til Afløb
Type Afløbsrens

Dokumentation