Cellulosefortynder 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049045

49,50/stk
  • Stabile cellulosefortynder bruges til både fortynding og rensning af cellulosebaseret lak og maling
  • Kan også bruges til at fjerne pletter som harpiks, fedt og græs
  • Der er 1 liter i beholderen

Cellulosefortynder til fortynding og rensning

Stabile cellulosefortynder anvendes til fortynding samt rensning af cellulosebaseret lak og maling. Den kan ligeledes anvendes til at fjerne pletter som harpiks, fedt og græs. l enkelte tilfælde kan det også fjerne graffiti fra hårde overflader.

Der er 1 liter i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

  

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361)
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indhent særlige anvisninger før brug. (P201). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Cellulosefortynder
Mærke Stabile