Caramba 70 multispray - 250 ml

Varenr.: 9045661

24,25/stk 97,00 pr. ltr
  • Caramba 70 multispray til mange formål i husholdningen, haven og værkstedet
  • Fjerner og forhindrer rust, løsner snavs og smører metal- og eldele
  • Med sprayrør for præcis påføring
  • Der er 250 ml i sprayflasken

Caramba 70 multispray - 250 ml

Caramba 70 er en multispray, der kan bruges til mange opgaver i husholdningen, haven, værkstedet, til bilen og motorcyklen. Den kan bruges som rustløsner, smøremiddel, kontaktspray, snavsløsner og er korrosionsbeskyttende. Polerer og beskytter rustfri stål.

Caramba 70 er syre- og silikonefri, og den størkner ikke. Med behagelig duft og sprøjtesikker til -30°C. Den har et sprayrør, så du kan påføre den præcist. Indeholder ikke vand.

Brug Caramba 70 multispray til:

  • Opløser og forhindrer rust
  • Smører metal- og eldele
  • Løsner snavs
  • Forhindrer fugtighed

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P261 Undgå indånding af spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Caramba logo.jpg

Specifikationer

Liter 250 ml
Mærke Caramba
Type Multispray