Bygningsasfalt

Varenr.: 9358239

189,00/stk 37,80 pr. ltr

Til fugtisolering og vedligeholdelse af sokler, murværk og beton, samt til rustbeskyttelse af jerndele. 5 liter.

Produktet anvendes til fugtisolering og vedligeholdelse af sokler, murværk og beton samt til rustbeskyttelse af jerndele.

Det påføres et tørt og rengjort underlag med en blød kost eller pensel eller påsprøjtes. Arbejdet udføres i en tør periode, da våd bygningsasfalt kan skylles delvist bort af regnvand. Bør ikke udføres i direkte sollys.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P210) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) Bær beskyttelseshandsker. (P280) Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler på kommunal modtagestation. (P501) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater.