Borup rensebenzin 0,5 liter

Varenr.: 9012042

18,75/stk 37,50 pr. ltr
  • Borup rensebenzin bruges til affedtning og pletfjerning af fx harpiks, olie, stearin, læbestift og tyggegummi
  • Den kan også bruges til rensning af pensler, der blevet brugt til fernis og oliebehandling af træ
  • Indeholder 0,5 liter

Borup rensebenzin 0,5 liter

Borup rensebenzin bruges til affedtning og pletfjerning af fx harpiks, olie, stearin, læbestift og tyggegummi. Den kan også bruges til rensning af pensler, der er blevet brugt til fernis, oliebehandling af træ og politurbehandling af møbler. 

Indeholder 0,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

 

Fare

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P280 Bær /beskyttelseshandsker. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en
GIFTINFORMATION eller en læge. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer.

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 500 ml
Mærke Borup
Type Rensebenzin