Borup rensebenzin 0,5 liter

Varenr.: 9012042

14,95/stk 29,90 pr. ltr
  • Borup rensebenzin bruges til affedtning og pletfjerning af fx harpiks, olie, stearin, læbestift og tyggegummi
  • Den kan også bruges til rensning af pensler, der blevet brugt til fernis og oliebehandling af træ
  • Indeholder 0,5 liter

Borup rensebenzin 0,5 liter

Borup rensebenzin bruges til affedtning og pletfjerning af fx harpiks, olie, stearin, læbestift og tyggegummi. Den kan også bruges til rensning af pensler, der er blevet brugt til fernis, oliebehandling af træ og politurbehandling af møbler. 

Indeholder 0,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

    

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210). Undgå udledning til miljøet (P273).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301 + P310). Fremkald IKKE opkastning (P331). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403 + P233). Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer (P501).

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 0,5 liter
Mærke Borup
Type Rensebenzin