Borup rensebenzin 0,5 liter

Varenr.: 9012042

16,95/stk 33,90 pr. ltr

0,5 liter

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 20. apr 2019 6:22

Til affedtning og pletfjerning af f.eks. harpiks, olie, stearin, læbestift og tyggegummi.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

    

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210). Undgå udledning til miljøet (P273).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301 + P310). Fremkald IKKE opkastning (P331). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403 + P233). Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer (P501).