Borup mineralsk terpentin 2,5 liter

Varenr.: 9013931

48,75/stk 19,50 pr. ltr

Mineralsk. 2,5 liter

Lagerstatus blev indlæst sidst: 16. jun 2019 0:16

Kan bruges som fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker og oliemaling.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

    

Fare

Brandfarlig væske og damp (H226). Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304). Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H372). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Undgå indånding af damp (P261). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning (P301 + P330 + P331). Søg omgående lægehjælp (P315). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).