Borup mineralsk terpentin 2,5 liter

Varenr.: 9013931

52,25/stk 20,90 pr. ltr
  • Borup mineralsk terpentin anvendes som fortynder til alkydemalje, lakfarver og oliemaling
  • Kan også bruges til rengøring af pensler og andet værktøj, der har været brugt til oliemaling
  • Det anbefales at bruge handsker
  • Indeholder 2,5 liter

Borup mineralsk terpentin 2,5 liter

Borup mineralsk terpentin anvendes som fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker og oliemaling. Den kan også bruges til rensning af pensler eller andet værktøj, der har været brugt til oliemaling og lignende. Det anbefales at bruge handsker, når produktet anvendes.

Indeholder 2,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H372)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. (P243) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P330+P331) Søg omgående lægehjælp. (P315) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Mærke Borup
Type Mineralsk terpentin