Borup Karbid 500 g

Varenr.: 9045414

98,00/stk 196,00 pr. ltr
 •  Anvendes som afskrækningsmiddel mod muldvarpe og mosegrise 
 • Reagerer med vand og udvikler derved brandfarlige gasser 
 • Bemærk! Pas på ikke at indånde karbid dampene 
 • Indeholder 500 g
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 20. feb 2020 6:21

Karbid afskrækningsmiddel mod muldvarpe og mosegrise 

Karbid fra Borup Kemi anvendes mod muldvarpe og mosegrise, da det virker afskrækkende på dyrene. 

Læg stykker af karbid ned i hullerne. Hæld derefter vand på og læg enten en sten over eller dæk hullet til med jord. Karbid også kaldet kalciumkarbid reagerer med vand og udvikler brandfarlige gasser i gangene, så skadedyr bekæmpes hurtigt og effektivt. 

Bemærk! Pas på ikke at indånde karbid dampene. 

  

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket: 

Fare 

Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde (H260). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).

Ved hudirritation: Søg lægehjælp (P332 + P313). Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand (P335 + P334).

Ved brand: Anvend sand eller pulver til brandslukning. IKKE VAND (P370 + P378). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).
  

 

Specifikationer

Indhold 500 gram
Bekæmper Muldvarpe

Sammenlign produkter

Du kigger på

Borup Karbid 500 g

Afskrækningsmiddel mod skadedyr.

98,00 /stk

 • Bekæmper Muldvarpe
 • Indhold 500 gram
 • Insekter
 • 400 ml
 • Myrer
 • 250 ml
 • Myrer
 • 1 kg
 • Myrer
 • 10 gram
 • Insekter
 • 400 ml
 • Myrer
 • 100 ml
 • Insekter
 • 250 gram
 • Myrer
 • 2 stk.
 • Insekter
 • 1 liter
 • Insekter
 • -
 • Myrer
 • 500 ml
 • Snegle
 • 500 gram
 • Myrer
 • 2 stk.
 • Insekter
 • 750 ml
 • Mus
 • 10 x 10 gram