Borup fugtfjerner 450 gram

Varenr.: 9041074

89,00/stk

Modvirker kondens, skimmel, dårlig lugt og mug. Anvendelig i rum op til ca. 15 m².

Fugtfjerner med refill poser, som gør det nemt og hurtigt at udskifte de opbrugte poser. For høj luftfugtighed kan give problemer med svamp og råd i træværk, mug og skimmelsvamp på vægge og tekstiler. Desuden trives både skimmelsvamp og insekter som sølvfisk (som man desuden ofte finder på badeværelser) og støvmider ved en luftfugtighed over 45 %. Borup fugtfjerner begynder at opsuge fugt fra luften, så snart luftfugtigheden overstiger 45 %.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  Opbevares utilgængeligt for børn (P102). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).