Det er desværre ikke muligt at betale med gavekort på webshoppen i øjeblikket. Vi arbejder på at udbedre problemet. 

Borup fliserens 5 liter

Varenr.: 9057726

129,00/stk 25,80 pr. ltr
  • Borup fliserens bruges til effektiv grundrengøring og affedtning af fliserne udendørs
  • Fliserensen løsner skidt og snavs, så det er nemt at skrubbe fliserne helt rene efterfølgende
  • Blandes op i forholdet 1:2, og 1 dunk rækker til ca. 40 m²
  • Indeholder 5 liter

Borup fliserens 5 liter

Borup fliserens bruges udendørs til effektiv grundrengøring og affedtning af fliser. Den løsner skidt og snavs, så det er nemt at skrubbe fliserne helt rene bagefter. 

Fliserensen blandes op med vand i forholdet 1:2. Inden afrensning anbefales det at væde fliserne med vand, så de er våde, når der bruges fliserens. Det anbefales også at fjerne mos mellem fliserne, inden de renses. Fliserne gennemvædes med fliserensen, som skal virke 20-30 minutter, inden de skrubbes rene med en gulvskrubbe og masser af rent vand. 

Du kan med fordel opdele større belægninger, så du behandler 4-5 m² ad gangen. 

1 dunk rækker til ca. 40 m². Der er 5 liter i dunken.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse (P280). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af / fjernes. Skyl / brus huden med vand (P303 + P361 + P353). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). Opbevares under lås (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 5 liter
Mærke Borup
Anvendelse Fliser