Borup fliserens 5 liter

Varenr.: 9057726

Borup fliserens 5 liter

Varenr.: 9057726
  • Borup fliserens bruges til effektiv grundrengøring og affedtning af fliserne udendørs
  • Fliserensen løsner skidt og snavs, så det er nemt at skrubbe fliserne helt rene efterfølgende
  • Blandes op i forholdet 1:2, og 1 dunk rækker til ca. 40 m²
  • Indeholder 5 liter
129.00

Varebeskrivelse

Borup fliserens 5 liter

Borup fliserens bruges udendørs til effektiv grundrengøring og affedtning af fliser. Den løsner skidt og snavs, så det er nemt at skrubbe fliserne helt rene bagefter. 

Fliserensen blandes op med vand i forholdet 1:2. Inden afrensning anbefales det at væde fliserne med vand, så de er våde, når der bruges fliserens. Det anbefales også at fjerne mos mellem fliserne, inden de renses. Fliserne gennemvædes med fliserensen, som skal virke 20-30 minutter, inden de skrubbes rene med en gulvskrubbe og masser af rent vand. 

Du kan med fordel opdele større belægninger, så du behandler 4-5 m² ad gangen. 

1 dunk rækker til ca. 40 m². Der er 5 liter i dunken.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P313 Søg lægehjælp. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af / fjernes. Skyl / brus huden med vand. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 liter
Mærke Borup
Anvendelse Fliser

Dokumentation

Info & guides