Borup eddikesyre 5 liter

Varenr.: 9012065

99,75/stk 19,95 pr. ltr

32%. 5 liter

Lagerstatus blev indlæst sidst: 16. jun 2019 14:22

Til afkalkning af strygejern, kaffemaskiner og filtre til vandhaner. Fjerner også cementslør på fliser og kan endvidere bruges til rengøring.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314).  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl / brus huden med vand (P303 + P361 + P353). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).