OBS! Grundet travlhed hos PostNord må der påregnes længere leveringstid end normalt. - Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Vær med til at vise hensyn. Læs mere om at handle i jem & fix her.

Borup eddikesyre 5 liter

Varenr.: 9012065

65,00/stk 13,00 pr. ltr
  • Borup eddikesyre 32% bruges til afkalkning af strygejern, kaffemaskiner og filtre til vandhaner
  • Den kan også fjerne cementslør på fliser og anvendes til rengøring
  • Indeholder 5 liter

Borup eddikesyre 5 liter

Borup eddikesyre 32% bruges til afkalkning af strygejern, kaffemaskiner og filtre til vandhaner. Det fjerner også cementslør på fliser og kan endvidere bruges til rengøring. Eddikesyre er en klar, farveløs væske, som har en stikkende og sur luft. 

Indeholder 5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314).  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl / brus huden med vand (P303 + P361 + P353). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 

 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 5 liter
Mærke Borup
Type Eddikesyre