Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Borup eddikesyre 5 liter

Varenr.: 9012065

75,00/stk 15,00 pr. ltr
  • Borup eddikesyre 32% bruges til afkalkning af strygejern, kaffemaskiner og filtre til vandhaner
  • Den kan også fjerne cementslør på fliser og anvendes til rengøring
  • Indeholder 5 liter

Borup eddikesyre 5 liter

Borup eddikesyre 32% bruges til afkalkning af strygejern, kaffemaskiner og filtre til vandhaner. Det fjerner også cementslør på fliser og kan endvidere bruges til rengøring. Eddikesyre er en klar, farveløs væske, som har en stikkende og sur luft. 

Indeholder 5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314).  

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl / brus huden med vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P315 Søg omgående lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 5 liter
Mærke Borup
Type Eddikesyre