Borup eddikesyre 32 % 1 liter

Varenr.: 9012051

Borup eddikesyre 32 % 1 liter

Varenr.: 9012051
  • Borup eddikesyre 32 % bruges til afkalkning af strygejern, kaffemaskiner og filtre til vandhaner
  • Den kan også fjerne cementslør på fliser og anvendes til rengøring
  • Indeholder 1 liter
17.75

Varebeskrivelse

Borup eddikesyre 32 % 1 liter

Borup eddikesyre 32 % bruges til afkalkning af strygejern, kaffemaskiner og filtre til vandhaner. Det fjerner også cementslør på fliser og kan endvidere bruges til rengøring. Eddikesyre er en klar, farveløs væske, som har en stikkende og sur luft. 

Indeholder 1 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Søg omgående lægehjælp. (P315) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Borup Logo

Dokumentation