Borup Bioethanol 2,5 liter

Varenr.: 9030300

Borup Bioethanol 2,5 liter

Varenr.: 9030300
  • Borup bioethanol til brug i biopejse, -ovne og -brændere
  • Giver 100% forbrænding af væsken, der ikke soder
  • Der er 2,5 liter, og det svarer til ca. 15 timers brændetid
84.00

Varebeskrivelse

Borup bio-ethanol til biopejse

Bioethanol fra Borup er et spritprodukt, som kan bruges til indendørs brug i biopejse, bioovne og biobrændere. Bioethanolen giver 100 % forbrænding af væsken, som ikke soder. Der er 2,5 liter i den, og det svarer til ca. 15 timers brændetid.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare 
H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 liter
Type Bioethanol

Info & guides