Borup acetone 500 ml

Varenr.: 9012039

Borup acetone 500 ml

Varenr.: 9012039
  • Borup acetone er et opløsningsmiddel, som egner sig til pletfjerning af fx neglelak, læbestift og olie
  • Kan også fjerne celluloselak, lim og rester efter klistermærker og til rensning af pensler
  • Indeholder 500 ml
18.00

Varebeskrivelse

Borup acetone 500 ml

Borup acetone er et opløsningsmiddel, som egner sig til pletfjerning af neglelak, læbestift og olie. Produktet kan også fjerne celluloselak, lim samt rester efter klistermærker mm. Prøv altid på et usynligt sted først. 

Acetone kan også bruges til at rense pensler, som efterfølgende vaskes i sæbevand. 

Indeholder 500 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). 

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). 

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Bær beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til i henhold til lokale affaldsregulativer (P501)
EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Type Acetone
Mærke Borup

Dokumentation