BN-ALMO afrenser 2,5 liter koncentreret

Varenr.: 9914376

BN-ALMO afrenser 2,5 liter koncentreret

Varenr.: 9914376
  • BN-ALMO afrenser bruges til udendørs rengøring og afrensning
  • Fjerner belægning på fx murværk, fliser, tagsten, drivhus og plankeværk
  • Afrenseren skal sprøjtes på og blive siddende for at virke
  • Den er mest effektiv i tørvejr og ved høje temperaturer
  • Indeholder 2,5 liter koncentrat, som giver op til 125 liter færdigblandet middel
109.00

Varebeskrivelse

BN-ALMO afrenser til udendørs rengøring 2,5 liter

BN-ALMO afrenser bruges til udendørs afrensning og rengøring. Den fjerner belægning på fx murværk, fliser, tagsten, drivhus og plankeværk. Der er 2,5 liter koncentrat i beholderen, som rækker til op til 125 liter færdigblandet middel. BN-ALMO afrenser opblandes forskelligt afhængig af opgaven. Der bruges typisk 1-2 dl til 5 liter vand. I svære tilfælde kan man anvende 1 dl til 2,5 liter vand. 1 liter færdigblandet middel rækker til ca. 3-5 m².

Afrenseren bliver sprøjtet på det, der skal rengøres og skal blive siddende. Til lodrette flader anbefales det at bruge kost eller børste. Den er mest effektiv i tørvejr og ved høje temperaturer.

Sådan anvendes BN-ALMO afrenser:

Drivhuse: Sikrer rene ruder og fjerner dårlig lugt. Lav en opløsning med 1 dl BN Almo afrenser til 1-2 liter vand og afvask drivhuset. Brug en børste eller evt. en sprøjte med dyse. Bruger du sprøjte anbefales det at der bruges maske. Efter rengøring skal drivhuset afvaskes med rent vand, inden planter sættes ind i drivhuset.

Fliser: Fjerner urenheder og belægninger og sikrer rene overflader. Lav en opløsning af 1 dl BN Almo afrenser til 1-2 liter vand. Påfør opløsningen med vandspreder, brug en stor børste eller lignende og lad det virke i 1/2 til 1 time, hvorefter rester af urenheder og snavs mm. fjernes med rent vand. Du kan også lade næste regnskyl gøre arbejdet for dig.

Murværk: Fjerner snavs og belægninger, forebygger og vedligeholder, samt sikrer flotte og rene overflader. Lav en opløsning af BN Almo afrenser 1-2 dl til 1 liter vand og påfør opløsningen med børste eller en højtryksrenser.

Deklaration: Under 5% kationske overfladeaktive stoffer.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare 
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P303 + P361 + P353 + P310) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305 + P351 + P338) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 liter
Mærke BN-ALMO
Anvendelse Udendørs rengøring

Dokumentation

Info & guides