Basta vinylmakeup mat 500 ml

Varenr.: 9058714

Basta vinylmakeup mat 500 ml

Varenr.: 9058714
  • Basta vinylmakeup bruges til at opfriske og beskytte bilens interiør
  • Kan anvendes til vinyl, plast og andet kunststof i bilen, men må ikke anvendes på rat, fodpedaler og overflader af læder
  • Efterlader overfladen med en naturlig mat finish
  • Indeholder 500 ml
49.00

Varebeskrivelse

Basta vinylmakeup mat 500 ml

Basta vinylmakeup bruges bruges på bilens interiør, og den genopfrisker og beskytter vinyl, plast og andet kunststof i bilen. Den opfrisker både farve og glans og efterlader overfladen med en naturlig mat finish. Den må ikke anvendes på rat og fodpedaler samt overflader af læder.

Indeholder 500 ml

Sådan bruger du vinylmakeup

Flasken rystes grundigt inden brug, og den sprayes direkte på overfladen i et tyndt og jævnt lag. Du kan også påføre den med en blød klud. Overfladen poleres med en ren, blød klud. Test produktet på et ikke synligt sted før behandling. Flasken opbevares stående.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilinteriør
Type Vinylmakeup

Dokumentation