Basta superglans 500 ml

Varenr.: 9058723

Basta superglans 500 ml

Varenr.: 9058723
  • Basta superglans bruges til imprægnering af bilens lak, glas, lygter, kofangere og lignende
  • Efter behandling kan skidt og snavs ikke hæfte på overfladen, så den er smudsafvisende i flere uger
  • Bilen skal vaskes grundigt, inden du bruger superglans
  • Indeholder 500 ml
69.00

Varebeskrivelse

Basta superglans 500 ml

Basta superglans bruges til imprægnering af bilens lak, glas, lygter, kofanger og lignende. Efter behandling er overfladen skinnende ren, og den er smudsafvisende i flere uger, fordi skidt og snavs har svært ved at hæfte på overfladen efter behandling.

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du superglans

Vask bilen grundigt, inden du bruger superglans. Spray et sparsomt lag på et mindre område ad gangen og tør af med en mikrofiberklud, et panel ad gangen. Lad bilen tørre og polér med en tør klud. Superglans må ikke anvendes i direkte sollys, eller når overfladen på bilen er varm. Må ikke anvendes på for- og bagrude, da sprayen kan ødelægge viskebladene. Test produktet på et ikke synligt sted inden brug. Flasken opbevares stående. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilpleje
Type Superglans

Dokumentation