Basta insektfjerner 500 ml

Varenr.: 9058721

Basta insektfjerner 500 ml

Varenr.: 9058721
  • Basta insektfjerner opløser indtørrede insektrester på lak, ruder, spejle, lygter, kofangere og lignende på bilen
  • Anvendes typisk inden bilvask
  • Sprayes på og skal virke, inden den renses af, og insektfjerneren må ikke tørre ind
  • Må ikke anvendes i direkte sollys, eller når overfladen på bilen er varm
  • Indeholder 500 ml
38.00

Varebeskrivelse

Basta insektfjerner 500 ml

Basta insektfjerner bruges til at opløse insektrester på lak, ruder, spejle, lygter, kofangere og lignende. Den anvendes typisk umiddelbart inden bilvask. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du insektfjerneren

Flasken rystes grundigt inden brug, og insektfjerneren sprayes på overfladen. Lad virke 2-3 minutter, inden rester fjernes med en ren, fugtig klud. Insektfjerneren må ikke tørre ind på overfladen. Der tørres efter med en ren, tør, fnugfri klud. Ved kraftigt indtørrede insekter kan behandlingen gentages. Brug ikke insektfjerner i direkte sollys, eller når overfladen på bilen er varm. Vask hænderne grundigt efter brug. Flasken opbevares opretstående. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilvask
Type Insektfjerner

Dokumentation