Basta dieseladditiv 3-i-1 250 ml

Varenr.: 9058725

Basta dieseladditiv 3-i-1 250 ml

Varenr.: 9058725
  • Basta dieseladditiv 3-i-1 bruges til at forebygge, løsne aflejringer og beskytte dieselmotorer med DPF samt med og uden turbo
  • Renser EGR-ventilen, brændstofsystemet og effektiviserer forbrændingen
  • Kan bruges til alle dieselmotorer også dem med højt olieforbrug og V6/V8 motorer.
  • Der bruges 250 ml til 40-50 liter diesel
  • Indeholder 250 ml
88.00

Varebeskrivelse

Basta dieseladditiv 3-i-1

Basta dieseladditiv bruges til effektivt at forebygge og løsne aflejringer i dieselmotorer med DPF samt med og uden turbo. Den fjerner effektivt aflejringer og normaliserer indsprøjtningsfunktionen, ligesom den modvirker tilsodning af dieselpartikelfilteret, cylinder, stempler og ventiler samt forhindrer forurening. Den renser EGR-ventilen, brændstofsystemet og effektiviserer forbrændingen, ligesom den optimerer luftblanding og motorgang. 

Der skal bruges 250 ml til 40-50 liter diesel. Kan også bruges til dieselmotorer med højt olieforbrug og V6/V8 motorer.

Indeholder 250 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P273 Undgå udledning til miljøet. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P331 Fremkald IKKE opkastning. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 250 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilpleje
Type Dieseladditiv

Dokumentation