Autoshampoo

Varenr.: 9042087

15,00/stk

Til komplet rengøring af bilen udvendigt.

Lagerstatus blev indlæst sidst: 26. sep 2020 0:17

Kan også bruges til campingvogne mm. 1000 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. Indeholder sød orange ext. og 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregulativer.