Autoshampoo 2 liter - Autozone

Varenr.: 9052323

Autoshampoo 2 liter - Autozone

Varenr.: 9052323
  • Autozone autoshampoo bruges til at vaske bil, campingvogn eller andre køretøjer
  • Den fjerner effektivt og skånsomt olie, snavs og trafikfilm og efterlader overfladen skinnende ren
  • Der skal bruges 15 ml autoshampoo til 10 liter vand
  • Der er 2 liter autoshampoo i beholderen
34.75

Varebeskrivelse

Autoshampoo til vask af bilen

Autozone autoshampoo fjerner effektivt og skånsomt olie, snavs og trafikfilm, og den er derfor velegnet til alle former for køretøjer som bil og campingvogn. Efter vask med autoshampoo fremstår overfladen ren og skinnende.

Der skal bruges 15 ml autoshampoo (1 hætte) til 10 liter lunkent vand. Sæbeblandingen må gerne skumme godt op, når det blandes. Inden vask skylles bilen eller campingvognen med koldt vand, så den er fri for sand og andet løst snavs. Overfladen vaskes i sæbeblandingen med en svamp eller vaskebørste. Efter vask skal der skylles efter med rigeligt rent vand fx fra en vandslange. Tør overfladen af med en ren, tør klud eller skind for at undgå kalkpletter på overfladen.

Der er 2 liter autoshampoo i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Undgå udledning til miljøet. (P273). Bær øjenbeskyttelse. (P280). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 2 liter
Type Autoshampoo
Mærke Autozone
Bruges til Bilvask

Dokumentation