Leveringsforsinkelse på 1-3 dage kan forekomme

Alfix NormalFix fliseklæber - grå - 5 kg

Varenr.: 9358152

44,95/stk 8,99 pr. kg
  • Alfix Normalfix er almindelig fliseklæber, der kan bruges både inde og ude
  • Anvendes til fx keramiske fliser og klinker, montering af isoleringsplader og til svømmebassiner
  • Nem at anvende, grå og der er 5 kg i posen
Lagerstatus blev indlæst sidst: 5. apr 2020 18:52

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix NormalFix fliseklæber - grå - 5 kg

44,95 /stk

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

74,75 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix NormalFix fliseklæber - grå - 5 kg

44,95 /stk

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

74,75 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

3 Varer valgt

Samlet pris:

186,45 kr.

Alfix fliseklæber til mange formål

Alfix Normalfix er en almindelig fliseklæber til brug inde og ude - basis egenskaber. Til keramiske fliser og klinker på stabile underlag. Desuden velegnet til opbygning af havemure og kan anvendes til montering af isoleringsplader og limning af vægelementer og byggeblokke.

Fugning med Alfix fugemasse kan gennemføres efter 1-2 døgn. Fliseklæberen leveres i 5kg FSC certificeret sæk, der er en miljøvenlig emballage. Produktet har en meget lav emission, hvilket er en klar fordel arbejdsmiljømæssigt for brugeren.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller
en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Indhold kg 5 kg
Inde/ude Begge
Farve Grå