Alfix NormalFix fliseklæber - grå - 20 kg

Varenr.: 9358153

Alfix NormalFix fliseklæber - grå - 20 kg

Varenr.: 9358153
  • Alfix Normalfix er almindelig fliseklæber, der kan bruges både inde og ude
  • Anvendes til fx keramiske fliser og klinker, montering af isoleringsplader og til svømmebassiner
  • Nem at anvende, grå og der er 20 kg i posen
119.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Alfix fliseklæber til brug inde og ude

Alfix Normalfix er en almindelig fliseklæber til brug inde og ude - basis egenskaber. Til keramiske fliser og klinker på stabile underlag. Desuden velegnet til opbygning af havemure og kan anvendes til montering af isoleringsplader og limning af vægelementer og byggeblokke.

Fugning med Alfix fugemasse kan gennemføres efter 1-2 døgn. Fliseklæberen leveres i 20 kg sæk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation (H315). 
Forårsager alvorlig øjenskade (H318). 
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 20 kg
Inde/ude Begge
Type Fliseklæber
Farve Grå