Alfix LetFix - 18 kg

Varenr.: 9049068

219,00/stk 12,17 pr. kg
  • Alfix LetFix er en fleksibel fliseklæber, der er godkendt til vådrum og velegnet til gulvvarme
  • Den kan bruges til opsætning af fliser, klinker, mosaik og natursten, ligesom den også kan anvendes til storformatfliser
  • Der er 18 kg i posen

Alfix fliseklæber til opsætning af fliser

Alfix LetFix er en fleksibel fliseklæber, der kan bruges til fliser, klinker, mosaik og natursten også til storformat- og porcellanatofliser. Den er godkendt til at blive brugt i vådrum, og den er også velegnet til gulvvarme. Fliseklæberen kan desuden anvendes både inden- og udendørs.

Alfix LetFix har en let, smidig og ståfast konsistens, og den kan bruges til lagtykkelse på op til 5 mm. Der er 18 kg i posen, og det har en rækkeevne som en 25 kg traditionel fliseklæber.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Indhold 18 kg
Inde/ude Begge
Type Fliseklæber