Alfix LetFix - 18 kg

Varenr.: 9049068

Alfix LetFix - 18 kg

Varenr.: 9049068
  • Alfix LetFix er en fleksibel fliseklæber, der er godkendt til vådrum og velegnet til gulvvarme
  • Den kan bruges til opsætning af fliser, klinker, mosaik og natursten, ligesom den også kan anvendes til storformatfliser
  • Der er 18 kg i posen
279.00

Varebeskrivelse

Alfix fliseklæber til opsætning af fliser

Alfix LetFix er en fleksibel fliseklæber, der kan bruges til fliser, klinker, mosaik og natursten også til storformat- og porcellanatofliser. Den er godkendt til at blive brugt i vådrum, og den er også velegnet til gulvvarme. Fliseklæberen kan desuden anvendes både inden- og udendørs.

Alfix LetFix har en let, smidig og ståfast konsistens, og den kan bruges til lagtykkelse på op til 5 mm. Der er 18 kg i posen, og det har en rækkeevne som en 25 kg traditionel fliseklæber.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 18 kg
Inde/ude Begge
Type Fliseklæber