Alfix grundrens - 1 liter

Varenr.: 9046826

Alfix grundrens - 1 liter

Varenr.: 9046826
  • Alfix grundrens er et højkoncentreret grundrengøringsmiddel til de fleste vaskbare overflader
  • Kan bruges til afrensning af fx vinyl, plastlaminat, fliser og klinker
  • Velegnet til rengøring inden efterbehandling med fx Alfix Gulvpleje
  • Du får 1 liter, som rækker til ca. 20-40 m²
149.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Alfix grundrens til grundig rengøring

Alfix grundrens kan blandt andet anvendes til afrensning af gulve, vinyl, plastlaminat, fliser og klinker inden opsætning og lægning af nye fliser. Rengøringsmidlet er ideel til rengøring inden efterbehandling med f.eks. Alfix Gulvpleje, samt til slutrengøring ved nybyggeri.

Alfix grundrens er velegnet til flere formål, fordi det:

  • Fjerner fastgroet snavs og fedt
  • Er effektiv til afrensning af voks og polish
  • Rengører i dybden uden at beskadige overfladen
  • Sikrer bindeevnen for den efterfølgende behandling

Bør ikke anvendes på overflader, hvor en højglans ønskes bevaret. Leveres i 1 liter plastdunk, som rækker til ca. 20-40 m².


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P330+P331) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. (P303+P361+P353) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. (P304+P340) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. (P363) Opbevares under lås. (P405) Indeholder (R)-p-mentha-1,8-dien. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208). 

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Mærke Alfix

Info & guides