Alfix Combifix - 20 kg

Varenr.: 9610861

268,00/stk 13,40 pr. kg
  • Alfix Combifix er fleksibel fliseklæber, der kan anvendes både inde og ude
  • Velegnet til opsætning af storformat- og porcellanatofliser samt klinker, mosaik og natursten
  • Kan hæfte på gamle fliser og vinyl
  • Godkendt til våde rum og gulvvarme, er grå, og der er 20 kg i posen

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix Combifix - 20 kg

268,00 /stk

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

172,00 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix Combifix - 20 kg

268,00 /stk

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

172,00 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

3 Varer valgt

Samlet pris:

506,75 kr.

All-round fliseklæber fra Alfix - 20 kg

Alfix Combifix er en fleksibel all-round fliseklæber til fliser, klinker, mosaik, natursten, storformat- og porcellanatofliser. Alfix CombiFix kan anvendes inden- og udendørs og er velegnet til anvendelse i vådrum og gulvkonstruktioner med gulvvarme. Fliseklæberen har en høj vedhæftningsstyrke til såvel flise som underlag og kan også hæfte på gamle fliser og vinyl. Desuden kan Alfix CombiFix benyttes til opklæbning af isoleringsplader.

Fugning med Alfix fugemasse kan gennemføres efter 1-2 døgn. Fliseklæberen har en meget lav emission, hvilket sikrer brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø. Produktet leveres i 20 kg FSC certificeret sæk, som er en miljøvenlig emballage.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Indhold 20 kg
Inde/ude Begge
Type Fliseklæber
Farve Grå