Alfix Combifix - 20 kg

Varenr.: 9610861

Alfix Combifix - 20 kg

Varenr.: 9610861
  • Alfix Combifix er fleksibel fliseklæber, der kan anvendes både inde og ude
  • Velegnet til opsætning af storformat- og porcellanatofliser samt klinker, mosaik og natursten
  • Kan hæfte på gamle fliser og vinyl
  • Godkendt til våde rum og gulvvarme, er grå, og der er 20 kg i posen
299.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

All-round fliseklæber fra Alfix - 20 kg

Alfix Combifix er en fleksibel all-round fliseklæber til fliser, klinker, mosaik, natursten, storformat- og porcellanatofliser. Alfix CombiFix kan anvendes inden- og udendørs og er velegnet til anvendelse i vådrum og gulvkonstruktioner med gulvvarme. Fliseklæberen har en høj vedhæftningsstyrke til såvel flise som underlag og kan også hæfte på gamle fliser og vinyl. Desuden kan Alfix CombiFix benyttes til opklæbning af isoleringsplader.

Fugning med Alfix fugemasse kan gennemføres efter 1-2 døgn. Fliseklæberen har en meget lav emission, hvilket sikrer brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø. Produktet leveres i 20 kg FSC certificeret sæk, som er en miljøvenlig emballage.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 20 kg
Inde/ude Begge
Type Fliseklæber
Farve Grå