Alfix CeraFill 10 universalfuge - grå

Varenr.: 9058348

89,75/stk 17,95 pr. kg
  • Alfix CeraFill 10 er en universal fugemasse - denne er i grå
  • Kan bruges til fliser, klinker, mosaik og natursten og kan bruges både inde og ude
  • Giver jævn og ensartet overflade og er til fugebredder på 2-10 mm
  • Der er 5 kg i posen

CeraFill fugemasse i grå - 5 kg

Vand- og smudsafvisende universal fugemasse til fliser, klinker, mosaik og natursten med moderat eller ingen sugning. Alfix CeraFill 10 colour kan anvendes både inde og ude, og fugen har klare og intense farver. De vand- og smudsafvisende egenskaber giver lettere vedligeholdelse. Fugebredder fra 2-10 mm og er i farven grå.

Alfix CeraFill 10 leveres i 5 kg FSC certificeret pose, der er en miljøvenlig emballage. Samtidig har fugemassen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

 

Specifikationer

Fugebredde 2-10 mm
Indhold 5 kg
Inde/ude Begge
Farve Grå
Type Universal fugemasse