ZIP optændingsblokke enkeltpakkede 36 stk.

Varenr.: 9059550

30,00/stk 3,33 pr. kg
  • Optændingsblokke bruges til at tænde op, fx i kuglegrillen
  • De skaber en høj flamme og har en brændetid på 15 min.
  • Indeholder 36 stk. enkeltpakkede blokke

ZIP enkeltpakkede optændingsblokke 36 stk.

Optændingsblokke bruges fx til at tænde op i kuglegrillen. De skaber en høj flamme og har en brændetid på 15 min.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H228 Brandfarligt fast stof

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke damp. P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Specifikationer

Type Optændingsblokke