Welldone Universal Rengøring citrus 750 ml

Varenr.: 9061861

Welldone Universal Rengøring citrus 750 ml

Varenr.: 9061861
  • Universal Rengøring fra Welldone er et hurtigtvirkende rengøringsmiddel med citrusduft
  • Til grundig rengøring af alle overflader, fx kogeplader, ovnlåger, fliser, laminat, armaturer, håndvaske, skabslåger m.m.
  • Til effektiv opløsning af besværligt fedt og snavs
  • Indeholder 750 ml
  • Læs alle forholdsregler inden brug af dette produkt
59.00

Varebeskrivelse

Welldone Universal Rengøring med duft af citrus 750 ml

Welldone Universal Rengøring er et effektivt rengøringsmiddel til opløsning af besværligt fedt og snavs. Det kan bruges til rengøring af alle overflader, fx kogeplader, ovnlåger, fliser, laminat, armaturer, håndvaske, skabslåger m.m. Produktet er hurtigtvirkende, koncentreret og virkningsfuldt.

Universal Rengøring er baseret på D-limonene og er med en frisk duft af citrus. Dunken indeholder 750 ml.

Læs brugsvejledningen på produktet inden brug.

Produktdetaljer:

  • Indhold: 750 ml

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. EUH208 Indeholder d-limonen, en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Welldone_logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Bruges til Rengøring
Type Rengøringsmiddel

Dokumentation