Welldone ovn- og grillrens 750 ml

Varenr.: 9054243

Welldone ovn- og grillrens 750 ml

Varenr.: 9054243
  • Ovn- & grillrens bruges til rengøring af ovne, gryder, bageplader, grillriste m.m.
  • Rengøringsmidlet opløser olie, fedt og sod hurtigt og effektivt helt uden opvarmning
  • Spray på og lad sidde i 8-10 minutter, før du tørrer af med en fugtig klud
  • Dunken indeholder 750 ml
  • Bemærk: Må ikke anvendes til selvrensende ovne og syrefølsomme materialer
59.00

Varebeskrivelse

Rengøringsmiddel til ovn og grill

Welldone ovn- og grillrens opløser og fjerner effektivt olie, fedt, sod og snavs helt uden opvarmning. Produktet anvendes derfor direkte i kold ovn eller på kold grillrist.

Rensen sprayes på fastbrændte pletter og skal sidde 8-10 minutter, hvorefter snavset tørres af med en fugtig klud. Skyl efter med vand.

Welldone ovn- og grillrens er velegnet til ovne, gryder, bageplader og grillriste m.m. Vær opmærksom på, at rensen ikke må ikke anvendes i selvrensende ovne og på syrefølsomme materialer.

Rengøringsmidlet kan være ætsende, og det er derfor en god ide at anvende et par rengøringshandsker.

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan ætse metaller.(H290)

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.(H314)

Opbevares utilgængeligt for børn.(P102). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.(P280-hø). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.(P303/361/353). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305/351/338). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.(P301/330/331) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A)

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Type Rengøring

Dokumentation