Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Welldone ovn- og grillrens 750 ml

Varenr.: 9054243

57,50/stk 76,67 pr. ltr
  • Til rengøring af ovn, bageplader, grillriste mm.
  • Opløser olie, fedt og sod effektivt uden opvarmning
  • Indeholder 750 ml
  • Husk rengøringshandsker

Rengøringsmiddel til grill og ovn

Welldone ovn og grillrens opløser og fjerner effektivt olie, fedt, sod og snavs helt uden opvarmning. Produktet anvendes derfor direkte i kold ovn eller på kold grillrist.

Rensen sprayes på fastbrændte pletter og skal sidde 5-10 min, hvorefter snavset tørres af med en opvredet klud. Skyl efter med vand.

Produktet er velegnet til ovne, bageplader og glas men kan også anvendes på grillriste mm. Vær dog opmærksom på, at rensen ikke må ikke anvendes på syrefølsomme materialer, såsom aluminium og i selvrensende ovne.

Rengøringsmidlet kan være ætsende og det er derfor en god ide at anvende et par rengøringshandsker.

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan ætse metaller.(H290)

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.(H314)

Opbevares utilgængeligt for børn.(P102). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.(P280-hø). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.(P303/361/353). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305/351/338).

Specifikationer

Indhold 750 ml
Type Rengøring