Welldone mugfjerner 750 ml

Varenr.: 9054245

Welldone mugfjerner 750 ml

Varenr.: 9054245
  • Til rengøring af mugpletter og skimmel – både inden- og udendørs
  • Anvendes på overflader, der tåler vand
  • Indeholder 750 ml
  • Husk rengøringshandsker
59.00

Varebeskrivelse

Mugfjerner til inden- og udendørs brug

Mugfjerner fra Welldone, der effektivt opløser og fjerner mug og skimmel. Produktet kan både anvendes inden og udendørs og på overflader, der tåler vand.  

Mugfjerneren sprøjtes direkte på mugpletten og skal virke i 5-10 minutter. Aftørres efterfølgende med en fugtig klud og skyl grundigt af med vand. Hvis det er nødvendigt at proceduren gentages.

Produktet må ikke anvendes på tekstiler. Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker ved brug.

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade.(H318)

Forårsager hudirritation.(H315)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.(P101). Opbevares utilgængeligt for børn.(P102). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.(P280-hø). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305/351/338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310-A)

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Type Rengøring

Dokumentation