Welldone kalkfjerner 750 ml

Varenr.: 9054244

Welldone kalkfjerner 750 ml

Varenr.: 9054244
  • Til rengøring af fliser, klinker, badekar og brusekabine
  • Fjerner effektivt kalkbelægninger og rust
  • Indeholder 750 ml
  • Husk rengøringshandsker
59.00

Varebeskrivelse

Kalkfjerner til badeværelset

Welldone kalkfjerner til badeværelset fjerner effektivt kalkbelægninger og rust på fliser og klinker. Produktet er også velegnet til brusekabiner og badekar.

Ved anvendelse på klinker og fliser skal fuger skylles grundigt med vand inden påføring af produktet.

Kalkfjerneren virker effektivt efter ca. 1 min. og må højst sidde i 5 minutter. Skyl derefter efter med rigelig vand. Produktet må ikke anvendes på syrefølsomme materialer, såsom krom.

Kalkfjerneren kan være ætsende for hænderne og vi anbefaler at bruge rengøringshandsker.

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan ætse metaller.(H290)

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.(H314)

Opbevares utilgængeligt for børn.(P102). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.(P280-hø). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.(P303/361/353). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305/351/338). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.(P301/330/331). Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310). Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A)

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Type Rengøring

Dokumentation