Welldone Grundrens Extreme 750 ml

Varenr.: 9061860

Welldone Grundrens Extreme 750 ml

Varenr.: 9061860
  • Grundrens Extreme er et meget kraftigt rengøringsmiddel til grundrens fra Welldone
  • Produktet kan bruges til at grundrengøre diverse overflader, før de males eller lakeres
  • Det virker hurtigt og effektivt
  • Indeholder 750 ml
  • Vigtigt: Læs alle forholdsregler inden brug af dette produkt
59.00

Varebeskrivelse

Welldone Grundrens Extreme 750 ml

Welldone Grundrens Extreme er specialudviklet til at grundrengøre overflader og emner, før de skal males eller lakeres. 

Grundrens Extreme skal sprayes på den overflade, der skal affedtes, hvor det skal virke i ca. 1 minut, hvorefter overfladen skal skylles grundigt med vand. Grundrensen virker både hurtigt og effektivt. 

Det er vigtigt at læse alle forholdsregler omhyggeligt inden brug af dette produkt.

Produktdetaljer:

  • Indhold: 750 ml

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
Kan ætse metaller. (H290) 
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) 
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. (P280-hø) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303/361/353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305/351/338) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. (P301/330/331) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A)

Welldone_logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Bruges til Grundrens
Type Grundrens

Dokumentation