WD-40 Multi-spray 200 ml

Varenr.: 9357409

24,75/stk 123,75 pr. ltr
  • WD 40 kan f.eks. benyttes som rustopløser, smøremiddel, kontaktspray, renser og korrosionsbeskyttelse
  • 200 ml

Når det knirker, klemmer eller ruster...Så brug WD-40!
WD-40 betyder 5 produkter i ét, for den virker samtidigt som: rustopløser, smøremiddel, kontaktspray, renser og korrosionsbeskyttelse. Løsner rustne dele, smører på vanskeligt tilgængelige steder, rengør og beskytter metaldele og fortrænger fugt, så fugtige motorer kan starte. 200 ml.
 


Vær opmærksom på, at dette produkter er faremærket:

  

Fare

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed    
H222 Yderst brandfarlig aerosol    
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning 

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af damp eller aerosoler. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/læge. P405 Opbevares under lås. P410+P412-Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. P501 Indhold/beholder bortskaffes på sikret vis til bortskaffelse.

WD-40.jpg

Specifikationer

Type WD-40