Vaskemiddel flydende kulørt 1 liter - Bling

Varenr.: 9056394

17,95/stk
  • Bling flydende vaskemiddel til kulørt tøj
  • Med frisk duft og kan bruges til 30-60°C vaske
  • Indeholder 1 liter, som rækker til 16 vaske

Bling flydende vaskemiddel til kulørt tøj 1 liter

Bling flydende vaskemiddel er med en frisk duft, og denne udgave er til kulørt tøj. Indeholder 1 liter, som rækker til 16 vaske.

Kan bruges til fra 30-60°C vaske. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P264, Vask hænder/eksponerede områder grundigt efter brug. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313, Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Bling Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Vaskemiddel
Bruges til Vasketøj