Universallim 40 ml - Stabile

Varenr.: 9049753

27,95/stk
  • Stabile universallim kan bruges til limning af forskellige typer materialer som træ, keramik, papir, tekstiler, filt og enkelte typer plast (PE/PP)
  • Kom limen på begge overflader, der skal limes, og pres dem sammen
  • Den er fuldt hærdet efter 24 timer
  • Indeholder 40 ml

Stabile universallim 40 ml

Stabile universallim til limning af træ, keramik, papir, karton, tekstiler, filt og enkelte typer plast (PP/PE). Limen er transparent og cellulosebaseret lim. Overfladen skal være tør og ren, inden limen anvendes. Det anbefales at slibe overfladerne let med sandpapir, inden påføring af universallim.

Limen påføres i et ensartet lag på de overflader, der skal limes sammen, og herefter skal limen tørre 2-5 minutter, inden overfladerne presses sammen. Overfladerne skal holdes under pres i 15-20 minutter. Maksimal hærdning opnås efter 24 timer. Sørg for god udluftning i rummet, hvor du bruger limen.

Tuben indeholder 40 ml.

Produktdetaljer:

  • Anvendelsestemp.: 15-30°C (tuben/limen bør have stuetemperatur +20˚C)
  • Rengøring: Acetone/cellulosefortynder
  • Åbentid: ca. 5 min. afhængigt af temperatur og luftfugtighed
  • Hærdning: Fuldt hærdet efter ca. 24 timer, afhængigt af temperatur og luftfugtighed
  • Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit i original emballage

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær øjenbeskyttelse. (P280). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 40 ml
Mærke Stabile
Anvendelse Universal
Type Universallim