Universallim 40 ml - Stabile

Varenr.: 9049753

Universallim 40 ml - Stabile

Varenr.: 9049753
  • Stabile universallim kan bruges til limning af forskellige typer materialer som træ, keramik, papir, tekstiler, filt og enkelte typer plast (PE/PP)
  • Kom limen på begge overflader, der skal limes, og pres dem sammen
  • Den er fuldt hærdet efter 24 timer
  • Indeholder 40 ml
34.50

Varebeskrivelse

Stabile universallim 40 ml

Stabile universallim til limning af træ, keramik, papir, karton, tekstiler, filt og enkelte typer plast (PP/PE). Limen er transparent og cellulosebaseret lim. Overfladen skal være tør og ren, inden limen anvendes. Det anbefales at slibe overfladerne let med sandpapir, inden påføring af universallim.

Limen påføres i et ensartet lag på de overflader, der skal limes sammen, og herefter skal limen tørre 2-5 minutter, inden overfladerne presses sammen. Overfladerne skal holdes under pres i 15-20 minutter. Maksimal hærdning opnås efter 24 timer. Sørg for god udluftning i rummet, hvor du bruger limen.

Tuben indeholder 40 ml.

Produktdetaljer:

  • Anvendelsestemp.: 15-30°C (tuben/limen bør have stuetemperatur +20˚C)
  • Rengøring: Acetone/cellulosefortynder
  • Åbentid: ca. 5 min. afhængigt af temperatur og luftfugtighed
  • Hærdning: Fuldt hærdet efter ca. 24 timer, afhængigt af temperatur og luftfugtighed
  • Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit i original emballage

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær ansigtsskærm/beskyttelseshandsker. (P280) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501) EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

stabile

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 40 ml
Mærke Stabile
Anvendelse Universal
Type Universallim

Dokumentation