Undervognsbehandling 500 ml - Autozone

Varenr.: 9066223

Undervognsbehandling 500 ml - Autozone

Varenr.: 9066223
  • Undervognsbehandling til bilens undervogn
  • Beskytter mod rust, er modstandsdygtig over for svage syrer og baser og forbliver fleksibel efter påføring
  • Høj kvalitet og fremragende vedhæftningsevne
  • Kan anvendes ovenpå andre typer af beskyttelse
  • Spraydåse med 500 ml
58.00

Varebeskrivelse

Undervognsbehandling 500 ml - Autozone

Bitumenbaseret undervognsbehandling til rustbeskyttelse af bilens undervogn. Autozone undervognsbehandling er af høj kvalitet og har en fremragende vedhæftningsevne, og den kan derfor anvendes ovenpå andre typer af beskyttelse. Behandlingen virker rustbeskyttende, er modstandsdygtig over for svage syrer og baser og forbliver fleksibel efter påføring. Den har desuden lydabsorberende egenskaber, hvilket gør den specielt egnet til påføring i bilens hjulkasser. Spraydåsen indeholder 500 ml.

Brugervejledning: 

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern løstsiddende lak og rust, og slib overfladen let. Afdæk området under og omkring bilen, samt de steder på bilen, hvor påføring ikke ønskes. Dåsen bør have en temperatur på ca. 20 °C ved anvendelse og den omkringliggende temperatur bør være 15-25 °C. Ryst dåsen grundigt i ca. 2 min. før brug. Påfør behandlingen i en afstand på ca. 25-30 cm fra emnet. Efter påføring renses dysen ved at vende bunden i vejret på dåsen, og spraye i ca. 5 sekunder.

Tørretid: Støvtør efter ca. 60 minutter ved 20˚C og en relativ luftfugtighed på 50 %.

Vigtigt! Overfladen vil efter tørring forblive let klistrende.

Produktdetaljer:

  • Indhold: 500 ml

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Undervognsbehandling

Dokumentation