Turtle Wax autoshampoo 500 ml

Varenr.: 9013485

Turtle Wax autoshampoo 500 ml

Varenr.: 9013485
  • Turtle Wax ZIP autoshampoo
  • 500 ml
58.75

Varebeskrivelse

Autoshampoo 500 ml

Drøj og effektiv autoshampoo, der efterlader en flot glans. Fjerner ikke bilvoks. Nok til over 20 vaske. 

Flaske med 500 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P264 Vask hænder grundigt efter brug. P280 Bær øjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

turtle_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Type Autoshampoo
Bruges til Bilvask
Mærke Turtle Wax

Dokumentation