Trim Plænegødning 14 kg

Varenr.: 9045119

178,00/stk 12,71 pr. kg
  • Trim plænegødning er udviklet specielt til græsplæner
  • Giver en slidstærk græsplæne med kraftigt rodnet, som modvirker mosdannnelse
  • Der er 14 kg i posen, som rækker til 560 m2
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 22. mar 2019 12:22

Giver en slidstærk og langsomt voksende plæne med kraftigt dybdegående rodnet.
NPK 15-3-10

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænderne grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P330 Skyl munden.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

PROTECT_GARDEN.jpg