Trælim 750 ml - Stabile

Varenr.: 9029231

49,00/stk 65,33 pr. ltr
  • Trælim kan bruges til mange forskellige formål, og den kan bruges både inde og ude
  • Kaldes også skolelim eller hobbylim
  • Indeholder 750 ml

Stærk trælim på 750 ml

Stærk trælim til inden- og udendørs brug. Trælim kendes også som skolelim eller hobbylim, og den kan bruges til at lime mange forskellige emner.

Limen indeholder 750 ml.

 

 


Vær opmærksom på:

EUH 208 Indeholder 1,2-Benzisothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 750 ml
Mærke Stabile