Træfix transparent grundingsolie oliebaseret 5 liter

Varenr.: 9030969

Træfix transparent grundingsolie oliebaseret 5 liter

Varenr.: 9030969
 • Træfix grundingsolie bruges til udendørs træværk, inden der efterfølgende behandles med træbeskyttelse
 • Den giver en ekstra beskyttelse af træværket og god vedhæftning til den efterfølgende behandling
 • Trægrunderen er klar og oliebaseret
 • Den har en rækkeevne på 5-13 m² pr. liter
 • Indeholder 5 liter
 • Før påføring: Det anbefales at sammenblande spande med forskellige produktionsnumre, for at udligne små farveforskelle
269.00

Varebeskrivelse

Træfix grundingsolie oliebaseret klar 5 liter

Denne Træfix grundingsolie bruges til udendørs træværk, inden der efterfølgende behandles med træbeskyttelse. Det er en porrefyldende og klar trægrunder, der er oliebaseret. Den giver ekstra beskyttelse af træværket og god vedhæftning til efterfølgende behandling. 

Den har en rækkeevne på 5-13 m² pr. liter. Indeholder 5 liter.

Velegnet sammen med oliebaseret træbeskyttelse, som du finder her.

Før påføring:

 • Hvis du skal bruge flere spande af samme type til dit projekt, så anbefales du at sammenblande spandenes indhold inden påføring. Dette gøres for at udligne de små farveforskelle, som spande med forskellige produktionsnumre (batch numre) kan have, så du opnår et flot og ensartet resultat
 • Der skal røres let i spanden før og under brug
 • Produktet skal påføres i træets længderetning

Produktdetaljer:

 • Farve: Klar
 • Oliebaseret
 • Kan males over efter 24 timer
 • Rækkeevne 5-13 m² pr. liter
 • Tørretid ca. 3 timer
 • Indhold: 5 liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare

H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P102, P101, P210, P301 + P310, P331, P405, P501). Indeholder: Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 

Traefix_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 5-13 m²
Tørretid ca. 3 timer
Anvendelse Grunding af træ
Farve Klar
Baseret på Oliebaseret
Mærke Træfix

Dokumentation

Info & guides