Træfix terrasseolie transparent 5 liter

Varenr.: 9037807

329,00/stk 65,80 pr. ltr
 • Træfix terrasseolie kan bruges til både nye og gamle udendørs træterrasser og gangarealer
 • Den er transparent, så træets naturlige åretegninger bliver fremhævet, og denne udgave er klar
 • Påføres med en pensel og overskydende olie tørres af efter 15-30 minutter
 • Rækkeevne på 5-10 m² pr. liter
 • Indeholder 5 liter
 • Før påføring: Det anbefales at sammenblande spande med forskellige produktionsnumre, for at udligne små farveforskelle

Træfix terrasseolie transparent klar 5 liter

Træfix terrasseolie bruges på både nye og gamle udendørs træterrasser og gangarealer. Den er oliebaseret og transparent, så træets naturlige åretegninger fremhæves. Denne udgave er desuden klar, så det er træets naturlige farve, der træder frem. Olien påføres med en pensel, til træet er mættet. Efter 15-30 minutter aftørres overskydende olie med en fnugfri klud.

Indeholder 5 liter, som rækker til 5-10 m² pr. liter. 

Før påføring:

 • Hvis du skal bruge flere spande af samme type til dit projekt, så anbefales du at sammenblande spandenes indhold inden påføring. Dette gøres for at udligne de små farveforskelle, som spande med forskellige produktionsnumre (batch numre) kan have, så du opnår et flot og ensartet resultat
 • Der skal røres let i spanden før og under brug
 • Produktet skal påføres i træets længderetning

Produktdetaljer:

 • Farve: Klar
 • Transparent
 • Kan males over efter 24 timer
 • Rækkeevne 5-10 m² pr. liter
 • Tørretid ca. 24 timer
 • 5 liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare 

Brandfarlig væske og damp (H226)

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304) 

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. P102, P101, P210, P301 + P310, P331, P405, P501. Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Traefix_logo.jpg

Specifikationer

Tørretid 24 timer
Rækkeevne 5 -10 m²
Indhold liter 5 liter
Farve Klar
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Mærke Træfix
Anvendelse Træterrasser og gangarealer