Toiee Special Cisternerens 1 liter

Varenr.: 9048003

Toiee Special Cisternerens 1 liter

Varenr.: 9048003
  • Toiee Special Cisternerens bruges til rengøring af toilettets cisterne på indvendig side
  • Fjerner effektivt kalk og andre belægninger på indersiden af cisternen
  • Cisternerensen forlænger levetiden for pakninger og ventiler
  • Indeholder 1 liter
89.95

Varebeskrivelse

Giv pakninger og ventiler længere levetid

For at sikre pakninger, ventiler og bevægelige dele i toilettet en lang levetid er det en god ide at gøre cisternen ren med jævne mellemrum. Denne Toiee Special Cisternerens er udviklet præcis til det formål. Fosforsyre og sulfonsyre er de grundlæggende ingredienser i cisternerensen og kombineret med øvrige ingredienser, er det særligt effektiv mod kalk og andre belægninger, men uden at pakninger og ventiler bliver beskadiget. Du får derfor en ren cisterne og længere levetid for pakninger og ventiler.

Indeholder 1 liter. 

Luk for vandtilførslen inden brug

Når du skal bruge cisternerens, skal du lukke for vandtilførslen, tømme cisternen ved at trykke på det store skyl og tage cisternelåget af. Herefter fyldes cisternen med varmt vand samt cisternerens. Der skal bruges omkring ¼ liter cisternerens til en fyldt cisterne. Når du er færdig, skylles cisternen ud, og du kan igen åbne for vandtilførslen.

Skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare  
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)  
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Indånd ikke damp/tåge. (P260) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P330+P331)

Toiee_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Bruges til Toilet
Type WC rens

Dokumentation